Vilkår for tjenesten spør veterinæren online på Hundehelse.no

Hundehelse.no er en informasjonsside for dyreeiere med hovedvekt på hundens helse. Hundehelse.no eies av Hundehelse AS (org.nr. 920606776) og driftes av Nafstad Contature (org.nr. 990275718). Alt innholdet på hundehelse.no er skrevet av og/eller gjennomlest og godkjent av veterinær med norsk autorisasjon. Informasjonen på hundehelse.no erstatter ikke undersøkelse og/eller rådgivning fra veterinær. Hundehelse.no kan ikke garantere at informasjonen på siden er fullstendig eller oppdatert.

Avtalen

Disse vilkår gjelder for brukerens kjøp av tjenesten “Spør veterinæren online” fra Nafstad Contature  gjennom www.hundehelse.no. Avtalen består av disse generelle vilkår samt alminnelige brukervilkår for veterinærtjenester.

For å kunne bestille og gjennomføre tjenesten spør veterinæren online, må brukeren ha fylt 18 år og ha norsk postadresse. Brukeren må registrere sin personalia og kontaktinformasjon samt informasjon om dyret. Tjenesten betales ved bestilling og betaling gjøres med betalingskort (debet eller kredittkort utstedt av norsk bank) eller vipps.

Brukeren bekrefter at opplysningene om dyret og det aktuelle problemet er korrekte. Veterinæren kan kun gi råd ut i fra de opplysninger bruker legger frem.

Tjenesten

Nafstad Contature eies og drives av veterinær Aja Nafstad og tilbyr via www.hundehelse.no  tjeneste der dyreeiere kan sende inn spørsmål om sin hund eller katt mot betaling. Tjenesten utføres av veterinær med norsk autorisering. Gjennom www.hundehelse.no kan brukeren bestille tjenesten “Spør veterinæren online”. Innsendt spørsmål besvares av veterinær med norsk autorisasjon innen 48 timer.

Det gjøres oppmerksom på at en online vurdering, ikke i ethvert tilfelle kan erstatte verdien av en fysisk konsultasjon. Ut i fra sitt faglige skjønn, vil veterinæren til enhver tid vurdere om det er behov for å råde dyreeiere til å ta med dyret til fysisk undersøkelse hos veterinær.

Nafstad Contature kan lagre og oppbevare bilder og prøvesvar som blir sendt inn av dyreeiere som bestiller tjenesten “Spør veterinæren online”. I den grad dette materialet inneholder personopplysninger, er det veterinæren som er behandlingsansvarlig ihht. Personopplysningsloven.

Ved bestilling av tjenesten kan kunden velge mellom to alternativer:

  • Jeg godkjenner at mitt spørsmål kan anonymiseres og publiseres på hundehelse.no
  • Jeg ønsker ikke at mitt spørsmål skal anonymiseres og publiseres på hundehelse.no

Dersom kunden velger alternativ 1,  kan innsendt spørsmål og veterinærens svar anonymiseres og publiseres på hundehelse.no slik at det kan leses og være til nytte for andre lesere. Spørsmålene og svarene som blir publisert vil være anonymiserte slik at det ikke er mulig å identifisere hvem som har sendt inn spørsmålet.

Dersom kunden velger alternativ 2 vil verken spørsmål eller svar publiseres på hundehelse.no. Kunden får da svar fra veterinæren kun på mail.

Nafstad Contature eller veterinærene som besvarer innsendte spørsmål er ikke ansvarlig for oppfølgning av dyret etter avsluttet råd fra veterinær.

Pris og betaling

  • Alternativ 1 – Svar innen 48 timer kr 299,-
  • Alternativ 2 – Dersom kunden godkjenner at spørsmålet anonymiseres og brukes på hundehelse.no er prisen kr 249,-

Prisene er inkludert mva og belastes i norske kroner. Kunden får oppgitt disse to betalingsalternativene før betalingen gjennomføres.

Betaling for tjenesten skjer ved betalingskort eller vipps ved bestilling av tjenesten. Før brukeren kan bestille tjenesten “spør veterinæren”, må han/hun legge inn et betalingskort. Kortnummer, kortets gyldighetstid samt CVC-koden (de tre siste tallene på baksiden av kortet) må oppgis. Betalingskortets gyldighet blir deretter kontrollert. Ved bestilling blir beløpet reservert på oppgitt betalingskort. Betalingen skjer før kunden mottar svar fra veterinær.

Det gjøres oppmerksom på at kortet blir belastet selv om brukeren ikke har fylt ut feltet der spørsmål stiller. Dette beløp refunderes ikke. Dette gjelder så langt tjenesten ikke er avbestilt ihht. punkt om Avbestilling.

 Avbestilling

Brukeren kan avbestille tjenesten “Spør veterinæren online”  inntil 1 time etter bestilling. Avbestilling etter dette tidspunkt vil bli belastet betalingskortet.

Ansvar

Brukeren gjøres oppmerksom på at “Spør veterinæren online”  kan ha en begrenset verdi sammenlignet med en fysisk konsultasjon med veterinær og dette aksepteres av brukeren. Tjenesten har til hensikt å gi dyreeier best mulig råd ut i fra aktuell problemstilling. Dersom

Det er veterinæren som yter den medisinske veterinærbistand via online rådgivning. Nafstad Contature er dermed ikke ansvarlig for veterinærtjenesten som ytes av veterinæren via online konsultasjon utover ansvaret veterinæren har overfor Nafstad Contature og brukeren. Nafstad Contatures økonomiske ansvar er begrenset til direkte økonomisk tap og er begrenset til det beløp som veterinæren er ansvarlig for og som veterinæren faktisk dekker ovenfor Nafstad Contature.

Veterinæren er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om veterinærers profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av veterinær virksomhet. For veterinærens ansvar, gjelder også vilkår som beskrevet i de alminnelige betingelsene for veterinærtjenester.

For det tilfellet at veterinæren ikke er ansvarlig for et økonomisk tap hos bruker, er Nafstad Contatures ansvar overfor brukeren for alle tilfeller begrenset oppad til kr. 10 000. Nafstad Contature er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder formuestap og tapt fortjeneste.

Taushetsplikt og personopplysninger

Veterinæren har lovpålagt taushetsplikt vedrørende opplysninger de i forbindelse med sitt arbeid får kjennskap til om noens personlige forhold og forretningshemmeligheter, jf. dyrehelsepersonelloven §§ 20 og 21. I tillegg vil veterinæren behandle andre opplysninger det er grunn til å tro at oppdragsgiver ikke ønsker at uvedkommende skal få kjennskap til, fortrolig. Det er gjort unntak for taushets- og fortrolighetsplikten i noen lovbestemte tilfeller.

Nafstad Contature bruker i utgangspunktet bare personopplysninger brukeren oppgir og som er nødvendig for å gjennomføre forpliktelsene. Brukerens personopplysninger blir bare utlevert til andre når

  1. brukeren enten har samtykket til utleveringen, eller
  2. når det er nødvendig for at Nafstad Contature Hundehelse skal få gjennomført veterinærtjenesten brukeren har bestilt, eller
  3. når loven ellers tillater det.

For mer informasjon, se vår personvernerklæring.

Dersom brukeren har spørsmål om personopplysninger knyttet til seg, eller ønsker å gjøre bruk av sine rettigheter til innsyn, retting, sperring, sletting mv. i henhold til personopplysningsloven, kan brukeren kontakte Nafstad Contature på e-post: kontakt@hundehelse.no.

Tvisteløsning

Dersom det skulle oppstå uenighet, kan tvisten behandles i plattformen for nettbasert tvisteløsning, jf. lov om klageorganer for forbrukersaker § 28. (Link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NO)

Nafstad Contature er lokalisert i Norge. Tvist mellom partene er underlagt norsk lov. Eventuell tvist som oppstår forsøkes løst i minnelighet før det eventuelt tas rettslige skritt. Hvis tvisten ikke lar seg løse på minnelig vis og plattformen for nettbasert tvisteløsning ikke benyttes, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler med Oslo Tingrett som rett verneting.

Samtykke

Ved å krysse av «Jeg godtar», «Jeg har lest og aksepterer» (eller liknende tekst), samtykker brukeren til inngåelse av avtale på de brukervilkår oppgitt ovenfor. I tillegg samtykker brukeren til personvernerklæringen (https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/datatilsynets-personvernerklaring/).

Dersom brukeren på forhånd har samtykket ved å krysse av «Jeg godtar at Nafstad Contature kan sende meg relevant informasjon på e-post» (eller liknende tekst), kan Nafstad Contature sende ut nyhetsbrev med relevant informasjon for hundeeiere, samt andre gode og tilpassede tilbud fra Nafstad Contature og samarbeidspartnere. Brukeren kan når som helst trekke samtykket tilbake. Dersom brukeren ønsker å trekke tilbake samtykket, kan vedkommende kontakte Nafstad Contature behandlingsansvarlig eller selv trekke tilbake samtykket via lenke i utsendt e-post.

Kontakt

E-post: kontakt@hundehelse.no

Nafstad Contature, org.nr. 990275718, Thomas Heftyes gate 54A, 0267 Oslo