Bør hund som biter avlives?

Spørsmål:
Jeg og en venn var på tur med hunden og plutselig kom en løs hund løpende mot oss og bet hunden og vennen min. Det gikk fint med hunden, men vennen min ble bitt til blods. Hundeeieren til hunden som angrep hadde nesten ikke kontroll på hunden selv. Burde denne hunden bli avlivet?

Svar:
Dersom en hund kun biter en annen hund kan man i noen tilfeller kreve hunden avlivet, men ofte blir det ord mot ord og henleggelse i disse sakene. Derimot om en hund biter et menneske til blods kan man kreve hunden avlivet. Man må da politianmelde saken og dokumentere skadene hunden har påført personen, helst ved legebesøk. Uansett om man har loven på sin side, bør man bruke skjønn før man politianmelder og krever en hund avlivet. Var hunden aggressiv? Dersom en hund går uprovosert til angrep på mennesker, regnes den som farlig og bør kanskje avlives. I andre tilfeller kan mennesker bli bitt fordi to hunder slåss og man går imellom. Da er det ofte et “uhell” at mennesker blir bitt, dvs. hunden er ikke egentlig aggressiv mot mennesker. I tilfellet du beskriver, kan vennen din kreve hunden avlivet, men jeg ville forsøkt å snakke med eieren om noe liknende har skjedd før, eventuelt bedt om en mentalbeskrivelse (MH) av hunden. Denne utføres av hundetrenere som er godkjente av NKK.

Les mer om mentalbeskrivelse hund (MH)

Utdrag fra lov om hundehold (hundeloven)

§ 18.Avliving eller omplassering av en hund etter en eller flere uønskede hendelser

En hund som har angrepet eller skadet et menneske, kan politiet i ettertid vedta å avlive dersom ikke dette fremstår som et uforholdsmessig tiltak. Det samme gjelder hvis hunden har jaget eller skadet tamrein, husdyr eller hjortevilt, eller hvis den har skadet en annen hund eller kjæledyr. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på hvilken fare som har vært tilstede, påført skade, den risiko og utrygghetsfølelse hunden og hundeholdet kan antas å medføre i fremtiden og hundens nytteverdi. Hundens økonomiske verdi eller det økonomiske tap etter påført skade skal ikke tillegges vekt.

Dersom det anses praktisk mulig og forsvarlig, skal politiet søke å omplassere en hund fremfor å avlive den.

Hvis hundeholdet ikke anses sikkerhetsmessig forsvarlig, kan vedtak om avliving eller omplassering omfatte alle andre hunder som hundeholderen har hånd om.

Følgende særlige bestemmelser gjelder foran de generelle reglene i første og annet ledd:

a) En hund som har påført barn vesentlig skade, bør normalt avlives.

b) En hund som har angrepet eller vesentlig skadet dyr i landbruket eller tamrein, bør normalt avlives hvis dyrets eier ber om det.

c) En hund som ved ensidig angrep har vesentlig skadet andre husdyr, medregnet andre hunder, bør normalt avlives hvis dyrets eier ber om det, unntatt der hunden ikke antas å utgjøre større risiko i fremtiden enn hunder vanligvis gjør, og heller ikke kan fryktes å angripe og skade samme eiers dyr på nytt.

En hund som har gått ulovlig løs eller uten godt nok tilsyn, etter at politiet har gitt hundeholderen mer enn én skriftlig advarsel i løpet av de siste tre år, kan avlives eller omplasseres av politiet. Dette gjelder uten hensyn til om advarselen gjelder samme hund. Vedtaket kan omfatte alle de hunder som hundeholderen har hånd om. Advarselen regnes ikke som enkeltvedtak.

Les hele hundeloven